Geluidsreductie voor stoomketels Vattenfall

Vattenfall heeft in de polder een plant met 3 stoomketels die bij piekbelastingen in het warmtenet hun bijdrage leveren.

Met name ‘s morgens vroeg, als bewoners veel gebruik maken van warm water, bijv. met douchen, bestaat de mogelijkheid dat deze plant wordt bijgeschakeld om te voldoen aan de netbehoefte. Omdat het hier om oudere ketels gaat, leveren deze geluidsoverlast voor de omgeving. Vattenfall wilde hier graag een oplossing voor vinden en kwam in contact met Bazel Acoustic Solutions. Er werd ons gevraagd om eerst een geluidsonderzoek uit te voeren.

Vattenfall had een aantal eisen waar rekening mee gehouden moest worden: 

  • Geen rookgasgeuren meer in de wijk 
  • Geluidreductie naar de wettelijke norm 
  • Behoud van juiste warmteafgifte 

Dit heeft geleid tot het volgende plan van aanpak: 

  • De procesbesturing van de ketels is gewijzigd door vroeger te anticiperen op een mogelijke groeiende vraag naar warmte. Hierdoor kunnen de ketels op een lagere belasting werken en minder geluid produceren. 
  • Er zijn dempers met een hogere isolatiewaarde op de rookgassenafvoer geplaatst. 

Er zijn 3 geluidgedempte schoorstenen met een lengte van 7.500 mm op de stoomketels geplaatst. Hierdoor is de geluiduitstoot met 26 dB(A) naar de omgeving gereduceerd. Door deze maatregelen is er geen geluidshinder meer naar de achtergelegen woonwijk. Hiermee voldoet de plant weer aan de gestelde geluidsnormen. Tevens is de worp van de rookgassen uit de rookgassen afvoer hoger geworden waardoor de bewoners geen last meer ondervinden van onplezierige geuren. 

Rookgasafvoersystemen